Tìm kiếm bài báo đã công bố
Năm 2002
1

Nghiên cứu sử dụng bất dục đực tế bào chất đối với một số dòng ngô thuần ngắn ngày

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Phan Xuân Hào, Vương Huy Minh ISBN-ISSN: 4/2002 Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

2

Xác định khoảng cách di truyền – nhóm ưu thế lai - cặp lai năng suất cao bằng chỉ thị RADP

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Ngô Hữu Tình, Bùi Mạnh Cường, Ngô Minh Tâm ISBN-ISSN: 4/2002 Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

3

Phát triển ngô lai giàu đạm chất lượng cao

Tên tạp chí: Tạp chí hoạt động khoa học/Bộ KH CNMT Tác giả: Trần Hồng Uy ISBN-ISSN: 2002 Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

4

Orientations of maize development program in Vietnam toward 2005

Tên tạp chí: Proceedings of the 8th Asian Regional Maize Workshop Tác giả: Mai Xuan Trieu ISBN-ISSN: 8/2002 Thailand Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp

5

Expanding Acreage of a High quality peotein Maize –HQ 2000 and Demonstration of its nutrition value as livestock feed and human food

Tên tạp chí: Proceedings of the 8th Asian Regional Maize Workshop Tác giả: Tran Hong Uy, Surinder Kumar Vasal and Le Quy Kha ISBN-ISSN: 8/2002 Thailand Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp

6

Current status of Maize production and program of maize biotechnology Research in Vietnam

Tên tạp chí: Proceedings of the 8th Asian Regional Maize Workshop Tác giả: Phan Xuan Hao, Vu Duc Quang ISBN-ISSN: 8/2002 Thailand Năm: 2002 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

Năm 2001
7

Marker di truyền trong chọn tạo giống ngô

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Ngô Hữu Tình ISBN-ISSN: 8/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

8

Kết quả chọn tạo khảo nghiệm và khu vực hoá giống ngô lai ngắn ngày LVN25(ILTQ2 X IL90)

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Mai Xuân Triệu, Trần Hồng Uy ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

9

Nghiên cứu khả năng kết hợp về năng suất của một số dòng ngô chín trung bình

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Nguyễn Đức, Lê Văn Hải ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

11

Nghiên cứu ưu thế lai về góc lá và năng suất của các dòng ngô tham gia tạo giống lai lá đứng

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Ngô Hữu Tình, Lê Văn Dũng, Bùi Thế Hùng ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

12

Kết quả nghiên cứu tạo giống ngô lai LVN34

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Phan Xuân Hào,Trâng Hồng Uy, Nguyễn Văn Cương ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

13

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và trồng thử nghiệm giống ngô lai LVN31

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Trần Hồng Uy, Nguyễn Thanh Khiết, Trần Thị Quý ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

14

Kết quả nghiên cứu chọn tạo & khảo nghiệm giống ngô lai ngắn ngày LVN24

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Ngô Hữu Tình, Lưu Phúc Sắt, Nguyễn Thị Lưu ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

15

Kết quả chọn tạo và thử nghiệm giống ngô lai chất lượng đạm cao HQ 2000

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Lê Quý Kha, Trần Hồng Uy, Châu Ngọc Lý ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2001 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

Năm 2017
10

Xác định khả năng kết hợp của bảy dòng ngô thuần có cùng nguồn gốc và các tổ hợp lai của chúng bằng phương pháp lai đỉnh

Tên tạp chí: Tạp chí NN và PTNT Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc, Phan Xuân Hào ISBN-ISSN: 1/2001 Năm: 2017 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

Năm 2000
16

Một số vấn đề triển khai sản xuất và cung ứng hạt giống ngô lai ở Việt Nam

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Trần Hồng Uy ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp

17

Phương pháp RAPD marker trong đánh giá chất lượng hạt giống

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Trần Hồng Uy, Ngô Hữu Tình, Lê Quý Kha ISBN-ISSN: 5/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

18

Kết quả tạo giống ngô lai 17

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Phan Xuân Hào, nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn Cương ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

19

Kết quả nghiên cứu tạo giống ngô lai ngắn ngày LVN32

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Nguyễn Thị Bính, Trần Hồng Uy ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

20

Kết quả nghiên cứu tạo giống ngô lai LVN33

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Phan Xuân Hào, nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn Cương ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

21

Nghiên cứu các đặc tính nông học khả năng chống chịu năng suất của các tổ hợp lai trong thí nghiệm lai đỉnh từ các dòng ngô có góc lá khác nhau

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Kiều Xuân Đàm,Ngô Hữu Tình, Nguyễn Hữu Đổng ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

22

Kết quả đánh giá khả năng kết hợp chung của 14 dòng ngô thuần trung ngày bằng phương pháp lai đỉnh

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Mai Xuân Triệu, Trần Thẩm Tuấn, Vũ Thị Hồng ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

23

Nghiên cứu ưu thế lai về năng suất giữa các dòng ngô thuàn chị em

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Phan Xuân Hào, Nguyễn Hữu Phúc ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

24

Kết quả bước đầu về lai khác loài ở đậu xanh

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Đào quang Vinh, Chu Thị Viên, Bùi Văn Duy ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

25

Sự di truyền một số tính trạng thế hệ F1 trong các tổ hợp lai đơn địa phương

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Dương Văn Dũng ISBN-ISSN: 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

26

Phương pháp RAPD-Markers trong đánh giá chất lượng hạt giống

Tên tạp chí: NNCNTP Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Trần Hồng Uy, Ngô Hữu Tình ISBN-ISSN: 5/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

27

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số dòng ngô đường bằng phương pháp RAPD-Markers

Tên tạp chí: Di truyền và ứng dụng Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Trần Hồng Uy, Lê Quý Kha ISBN-ISSN: Số 1/2000 Năm: 2000 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp

Năm 2016
28

Kết quả khảo nghiệm một số giống cao lương lai nhập nội từ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Nghệ An

Tên tạp chí: Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Tác giả: Đào Ngọc Ánh, Phạm Duy Đức, Đỗ Thanh Tùng ISBN-ISSN: 4(65)/2016 Năm: 2016 Cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng

Năm 2013
29

Genetic distance among doubled haploid maize lines and their testcross performance under drought stress and non-stress conditions

Tên tạp chí: Euphytica Tác giả: Yoseph Beyene ISBN-ISSN: 0014-2336 / 00142336 Năm: 2013 Cơ quan xuất bản: Springer Lĩnh vực: Di truyền Chọn giống cây trồng Tải về

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây